Soviet Atomic Energy

, Volume 52, Issue 2, pp 103–111

The T-15 tokamak. Basic characteristics and research program

 • V. P. Belyakov
 • V. A. Glukhikh
 • A. M. Kavun
 • B. B. Kadomtsev
 • V. D. Kovalenko
 • A. I. Kostenko
 • I. F. Malyshev
 • N. A. Monoszon
 • G. N. Popkov
 • B. A. Stavisskii
 • V. S. Strelkov
Articles

DOI: 10.1007/BF01138918

Cite this article as:
Belyakov, V.P., Glukhikh, V.A., Kavun, A.M. et al. At Energy (1982) 52: 103. doi:10.1007/BF01138918
 • 38 Downloads

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1982

Authors and Affiliations

 • V. P. Belyakov
 • V. A. Glukhikh
 • A. M. Kavun
 • B. B. Kadomtsev
 • V. D. Kovalenko
 • A. I. Kostenko
 • I. F. Malyshev
 • N. A. Monoszon
 • G. N. Popkov
 • B. A. Stavisskii
 • V. S. Strelkov

There are no affiliations available

Personalised recommendations