Soviet Atomic Energy

, Volume 42, Issue 6, pp 568–570

Thermodynamic properties of liquid Pu+In alloys

 • V. A. Lebedev
 • V. I. Kober
 • V. G. Serebryakov
 • G. N. Kazantsev
 • I. F. Nichkov
 • S. P. Raspopin
 • O. V. Skiba
Letters to the Editor

DOI: 10.1007/BF01118230

Cite this article as:
Lebedev, V.A., Kober, V.I., Serebryakov, V.G. et al. At Energy (1977) 42: 568. doi:10.1007/BF01118230

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1977

Authors and Affiliations

 • V. A. Lebedev
 • V. I. Kober
 • V. G. Serebryakov
 • G. N. Kazantsev
 • I. F. Nichkov
 • S. P. Raspopin
 • O. V. Skiba

There are no affiliations available

Personalised recommendations