Thermal is omerization of trialkyl-N-(tetraalkyldia midophosphinyl)-imidophosphates

Conclusions

Only O-alkyl-N,N'-tetraalkyldiamido-N-(dialkoxyphosphinyl)imidophosphates are formed during thermal isomerization of trialkyl-N-(tetraalkyldiamidophosphinyl)imidophosphates.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literature cited

 1. 1.

  V. A. Gilyarov in: Chemistry and Application of Qrganophosphorus Compounds [in Russian], Trudy I Konferentsii, Izd-vo AN SSSR (1957), p. 275.

 2. 2.

  A. A. Khodak, V. A. Gilyarov, and M. I. Kabachnik, Zh. Obshch. Khim.,44, 256 (1974).

  Google Scholar 

 3. 3.

  I. M. Filatova, E. L. Zaitseva, and A. Ya. Yakubovich, Zh. Obshch. Khim.,36, 1861 (1966).

  Google Scholar 

 4. 4.

  I. M. Filatova, E. L. Zaitseva, A. P. Simonov, and A. Ya. Yakubovich, Zh. Obshch. Khim.,38, 1304 (1968).

  Google Scholar 

 5. 5.

  T. G. Rymareva, B. A. Khaskin, and N. N. Mel'nikov, Zh. Cbshch. Khim.,42, 1473 (1972).

  Google Scholar 

 6. 6.

  B. A. Khaskin in: Reactions and Methods of Investigation of Organic Compounds [in Russian], Khimiya (1969), p. 129.

 7. 7.

  M. I. Kabachnik and V. A. Gilyarov, Izv. Akad. Nauk SSSR, Otd. Khim. Nauk, 820 (1961).

 8. 8.

  F. L. Skott, R. Riordan, and P. D. Morton, J. Org. Chem.,27, 4255 (1962).

  Google Scholar 

 9. 9.

  P. Haasemann and J. Goubeau, Z. Anorg. und Allg. Chem.,408, 302 (1974).

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Additional information

Translated from Izvestiya Akademii Nauk, SSSR, Seriya Khimicheskaya, No. 3, pp. 675–678, March, 1976.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Zaslavskaya, N.N., Gilyarov, V.A. & Kabachnik, M.I. Thermal is omerization of trialkyl-N-(tetraalkyldia midophosphinyl)-imidophosphates. Russ Chem Bull 25, 662–665 (1976). https://doi.org/10.1007/BF01106679

Download citation

Keywords

 • Thermal Isomerization