Advertisement

Ukrainian Mathematical Journal

, Volume 46, Issue 8, pp 1222–1223 | Cite as

To the memory of Valentin Anatol'evich Zmorovich

 • F. T. Baranovskii
 • Yu. M. Berezanskii
 • V. V. Buldygin
 • Yu. L. Daletskii
 • V. K. Dzyadyk
 • V. A. Dobrovol'skii
 • V. G. Lozovik
 • Yu. A. Mitropol'skii
 • A. M. Samoilenko
 • I. V. Skrypnik
 • P. M. Tamrazov
 • F. P. Yaremchuk
Obituary
 • 14 Downloads

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1995

Authors and Affiliations

 • F. T. Baranovskii
 • Yu. M. Berezanskii
 • V. V. Buldygin
 • Yu. L. Daletskii
 • V. K. Dzyadyk
 • V. A. Dobrovol'skii
 • V. G. Lozovik
 • Yu. A. Mitropol'skii
 • A. M. Samoilenko
 • I. V. Skrypnik
 • P. M. Tamrazov
 • F. P. Yaremchuk

There are no affiliations available

Personalised recommendations