Radiophysics and Quantum Electronics

, Volume 24, Issue 11, pp 943–946 | Cite as

Experimental results concerning interfering signal rejection in radiooptical antenna arrays

 • A. Yu. Grinev
 • I. N. Kompanets
 • V. S. Temchenko
 • A. A. Vasil'ev
 • V. A. Ezhov
Article
 • 13 Downloads

Keywords

Antenna Array Signal Rejection 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature Cited

 1. 1.
  A. Yu. Grinev, E. N. Voronin, and V. S. Temchenko Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Radiofiz.,23, No. 7, 851 (1980).Google Scholar
 2. 2.
  A. Yu. Grinev, V. S. Pankratov, V. S. Temchenko, N. N. Fomichev, E. N. Voronin, T. P. Demina, L. V. Kas'yanova, and V. I. Evseev, Kvantovaya Elektron.,8, No. 1, 209 (1981).Google Scholar
 3. 3.
  Yu. V. Chugui, Avtometriya, No. 5, 10 (1972).Google Scholar
 4. 4.
  I. N. Kompanets, A. V. Parfenov, and Yu. M. Popov, Preprint Fiz. Inst. Akad. Nauk (1979).Google Scholar
 5. 5.
  V. V. Belyaev, A. A. Vasil'ev, I. N. Kompanets, A. A. Matsveiko, A. V. Parfenov, and Yu. M. Popov, Pis'ma Zh. Tekh. Fiz.,6, No. 14, 845 (1980).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1982

Authors and Affiliations

 • A. Yu. Grinev
 • I. N. Kompanets
 • V. S. Temchenko
 • A. A. Vasil'ev
 • V. A. Ezhov

There are no affiliations available

Personalised recommendations