Advertisement

Mono- and bispropellanes with a [6.2.1] fragment

 • Yu. V. Tomilov
 • A. B. Kostitsyn
 • O. M. Nefedov
Letters to the Editor
 • 17 Downloads

Literature cited

 1. 1.
  U. M. Dzhemilev, R. I. Khusnutdinov, N. A. Shchadneva, et al., Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., No. 10, 2294 (1984).Google Scholar
 2. 2.
  A. V. Yurkovetskii, K. L. Makovetskii, G. N. Bondarenko, and V. D. Oppengeim, Neftekhimimiya,26, No. 2, 201 (1986).Google Scholar
 3. 3.
  G. Maas, Topics in Current Chemistry,137, 78 (1987).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1990

Authors and Affiliations

 • Yu. V. Tomilov
  • 1
 • A. B. Kostitsyn
  • 1
 • O. M. Nefedov
  • 1
 1. 1.N. D. Zelinskii Institute of Organic ChemistryAcademy of Sciences of the USSRMoscow

Personalised recommendations