Advertisement

Reaction of isopropyltetrafluorophosphorane with N-trimethylsilyloxy-2,2-dialkyl-3-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene

 • A. A. Krolevets
 • A. V. Adamov
 • A. G. Popov
 • I. V. Martynov
Letters to the Editor

Literature cited

 1. 1.
  I. P. Komkov, S. Z. Ivin, K. V. Karavanov, and L. E. Smirnov, Zh. Obshch. Khim.,32, 301 (1962).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1989

Authors and Affiliations

 • A. A. Krolevets
 • A. V. Adamov
 • A. G. Popov
 • I. V. Martynov

There are no affiliations available

Personalised recommendations