New ET2[Hg(SCN)3−nXn] organic metals (X=F, Cl, Br, I, n=1, 2)

 • M. Z. Aldoshina
 • R. N. Lyubovskaya
 • S. V. Konovalikhin
 • O. A. D'yachenko
 • M. K. Makova
 • R. B. Lyubovskii
 • V. N. Laukhin
Letters to the Editor

Keywords

Organic Metal 

Literature cited

 1. 1.
  H. Inokuchi, Angew. Chem.,100, No. 12, 1817 (1988).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1992

Authors and Affiliations

 • M. Z. Aldoshina
  • 1
 • R. N. Lyubovskaya
  • 1
 • S. V. Konovalikhin
  • 1
 • O. A. D'yachenko
  • 1
 • M. K. Makova
  • 1
 • R. B. Lyubovskii
  • 1
 • V. N. Laukhin
  • 1
 1. 1.Institute of Chemical PhysicsAcademy of Sciences of the USSRChernogolovka

Personalised recommendations