Advertisement

Chemiluminescence in the decomposition of organic hydrotrioxides

 • V. V. Shereshovets
 • V. D. Komissarova
 • S. I. Maslennikov
 • N. N. Kabal'nova
Letters to the Editor

Literature cited

 1. 1.
  F. E. Stary, D. E. Emge, and R. W. Murray, J. Am. Chem. Soc.,98, 1880 (1976).Google Scholar
 2. 2.
  F. Kova and B. Plesnićar, J. Am. Chem. Soc.,101, 2677 (1979).Google Scholar
 3. 3.
  I. Ya. Shafikov, R. A. Sadykov, V. V. Shereshovets, A. A. Panasenko, and V. D. Komissarov, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1923 (1981).Google Scholar
 4. 4.
  R. F. Vasil'ev, O. N. Karpukhin, V. Ya. Shlyapintokh, and N. M. Émanuél', Dokl. Akad. Nauk SSSR,124, 1258 (1959).Google Scholar
 5. 5.
  V. Ya. Shlyapintokh, A. A. Kefeli, V. I. Gol'denberg, and S. D. Razumovskii, Dokl. Akad. Nauk SSSR,186, 1132 (1969).Google Scholar
 6. 6.
  D. S. Bersis and J. Nikokavouras, Z. Phys. Chem.,58, 160 (1968).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1983

Authors and Affiliations

 • V. V. Shereshovets
  • 1
 • V. D. Komissarova
  • 1
 • S. I. Maslennikov
  • 1
 • N. N. Kabal'nova
  • 1
 1. 1.Institute of Chemistry, Bashkir BranchAcademy of Sciences of the USSRUfa

Personalised recommendations