Aromatization of methane on pentasil-containing catalysts

 • O. V. Bragin
 • T. V. Vasina
 • A. V. Preobrazhenskii
 • Kh. M. Minachev
Letters to the Editor

Keywords

Methane Aromatization 

Literature cited

 1. 1.
  O. V. Bragin, T. V. Vasina, Ya. I. Isakov, et al., Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., No. 4, 954 (1982).Google Scholar
 2. 2.
  S. A. Shepelev and K. G. Ione, React. Kinet. Catal. Lett.,23, 323 (1983).Google Scholar
 3. 3.
  J. R. Anderson and P. Isai, Appl. Catal.,19, 141 (1985).Google Scholar
 4. 4.
  M. S. Scurrell, Appl. Catal.,32, 1 (1987).Google Scholar
 5. 5.
  O. V. Bragin, A. V. Preobrazhenskii, and A. L. Liberman, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., No. 12, 2751 (1974).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1989

Authors and Affiliations

 • O. V. Bragin
  • 1
 • T. V. Vasina
  • 1
 • A. V. Preobrazhenskii
  • 1
 • Kh. M. Minachev
  • 1
 1. 1.N. D. Zelinskii Institute of Organic ChemistryAcademy of Sciences of the USSRMoscow

Personalised recommendations