Sulfonatodehalogenation of alkyl halonitroacetates

 • A. I. Yurtanov
 • A. N. Chekhlov
 • I. V. Martynov
Letters to the Editor
 • 18 Downloads

Literature cited

 1. 1.
  A. I. Yurtanov, E. S. Naidovskii, Yu. P. Belov, and I. V. Martynov, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1162 (1987).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1987

Authors and Affiliations

 • A. I. Yurtanov
  • 1
 • A. N. Chekhlov
  • 1
 • I. V. Martynov
  • 1
 1. 1.Institute of Physiologically Active CompoundsAcademy of Sciences of the USSRChernogolovka

Personalised recommendations