Transformation of fluoronitroacetate esters

 • I. V. Martynov
 • V. I. Uvarov
 • V. K. Brel'
 • G. I. Tsyganov
Brief Communications

Conclusions

 1. 1.

  The bromination of esters of fluoronitroacetic acid in alkaline media gives a series of esters of fluorobromonitroacetic acid.

   
 2. 2.

  The condensation of fluoronitroacetic acid derivatives with aliphatic aldehydes gave esters of 1-fluoro-1-nitro-2-hydroxycarboxylic acids.

   

Keywords

Ester Aldehyde Acid Derivative Alkaline Medium Aliphatic Aldehyde 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  Yu. E. Bartoshevich, V. N. Kopranenkov, O. T. Burdelev, and B. V. Unikovskii, Khim. Farm. Zh., No. 1, 13 (1972).Google Scholar
 2. 2.
  A. L. Fridman, V. S. Zalesov, V. D. Surkov, et al., Khim. Farm, Zh., No. 10, 53 (1976).Google Scholar
 3. 3.
  I. V. Martynov, Yu. L. Kruglyak, and S. P. Makarov, Zh. Obshch. Khim.,33, 338 (1963).Google Scholar
 4. 4.
  I. V. Martynov, E. V. Stoyankova, and A. I. Yurtanov, Zh. Org. Khim.,18, 1849 (1982).Google Scholar
 5. 5.
  I. V. Martynov, L. V. Postnova, R. Kh. Bikkineev, and A. I. Yurtanov, Zh. Org. Khim.,20, 1724 (1984).Google Scholar
 6. 6.
  I. V. Martynov, V. K. Brel', L. V. Postnova, and B. I. Martynov, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 2833 (1985).Google Scholar
 7. 7.
  Yu. Ya. Ivanov, V. K. Brel', L. V. Postnova, and I. V. Martynov, Khim.-Farm. Zh., No. 8, 968 (1985).Google Scholar
 8. 8.
  A. V. Fokin, A. I. Rapkin, and V. A. Komarov, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1785 (1982).Google Scholar
 9. 9.
  S. S. Novikov, G. A. Shvekhgeimer, V. V. Sevast'yanova, and V. A. Shlyapnochnikov, The Chemistry of Aliphatic and Alicyclic Nitro Compounds [in Russian], Khimiya, Moscow (1974).Google Scholar
 10. 10.
  I. V. Martynov and Yu. L. Kruglyak, Zh. Obshch, Khim.,35, 967 (1965).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1987

Authors and Affiliations

 • I. V. Martynov
  • 1
 • V. I. Uvarov
  • 1
 • V. K. Brel'
  • 1
 • G. I. Tsyganov
  • 1
 1. 1.Institute of Physiologically Active CompoundsAcademy of Sciences of the USSRChernogolovka

Personalised recommendations