Thermal isomerization of (η6-fluorenyl)cyclopentadienyliron

 • N. A. Ustynyuk
 • N. A. Pomazanova
 • L. N. Novikova
 • D. N. Kravtsov
 • Yu. A. Ustynyuk
Letters to the Editor
 • 16 Downloads

Keywords

Thermal Isomerization Cyclopentadienyliron 

Literature cited

 1. 1.
  J. W. Johnson and P. M. Treichel, J. Am. Chem. Soc.,99, 1427 (1977).Google Scholar
 2. 2.
  P. M. Treichel and J. W. Johnson, Inorg. Chem.,16, 749 (1977).Google Scholar
 3. 3.
  N. A. Ustynyuk, B. V. Lokshin, Yu. F. Oprinenko, V. A. Roznyatovskii (Roznyatovsky), Yu. N. Luzikov, and Yu. A. Ustynyuk, J. Organomet. Chem.,202, 279 (1980).Google Scholar
 4. 4.
  A. Ceccon, A. Gambaro, G. Agostini, and A. Venzo, J. Organomet. Chem.,217, 79 (1981).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1987

Authors and Affiliations

 • N. A. Ustynyuk
  • 1
  • 2
 • N. A. Pomazanova
  • 1
  • 2
 • L. N. Novikova
  • 1
  • 2
 • D. N. Kravtsov
  • 1
  • 2
 • Yu. A. Ustynyuk
  • 1
  • 2
 1. 1.A. N. Nesmeyanov Institute of Heteroorganic CompoundsAcademy of Sciences of the USSRMoscow
 2. 2.M. V. Lomonosov Moscow State UniversityUSSR

Personalised recommendations