Contribution of tunneling recombination processes to radiothermoluminescence

 • V. P. Kazakov
 • V. N. Korobeinikova
Letters to the Editor

Keywords

Recombination Recombination Process Tunneling Recombination Tunneling Recombination Process 

Literature cited

 1. 1.
  V. I. Goldanskii, Usp. Khim.,44, 2121 (1975).Google Scholar
 2. 2.
  V. P. Kazakov, V. N. Korobeinikova, D. D. Afonichev, Yu. E. Nikitin, and V. I. Ionov, Zh. Prikl. Spektrosk.,29, 633 (1978).Google Scholar
 3. 3.
  Yu. A. Berlin, V. V. Kulakov, and V. G. Nikol'skii, Dokl. Akad. Nauk SSSR,215, 887 (1974).Google Scholar
 4. 4.
  B. G. Ershov, V. M. Byakov, and N. S. Sukhov, Dokl. Akad. Nauk SSSR,226, 1097 (1976).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1983

Authors and Affiliations

 • V. P. Kazakov
  • 1
 • V. N. Korobeinikova
  • 1
 1. 1.Bashkir BranchInstitute of Chemistry, Academy of Sciences of the USSRUfa

Personalised recommendations