Interaction of 2-arylethyltin derivatives with triarylmethyl salts

 • É. V. Uglova
 • I. V. Mikhura
 • B. L. Pekelis
 • O. A. Reutov
Organic Chemistry

Conclusions

The reaction of (2-arylethyl)trimethyltin with tri-p-tolylmethyl borofluoride proceeds as a bimolecularβ-elimination according to kinetic analysis data and investigations with labeled atoms.

Keywords

Analysis Data Kinetic Analysis Label Atom Trimethyltin Kinetic Analysis Data 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  É. V. Uglova, Yu. K. Grishin, I. G. Brodskaya, and O. A. Reutov, Zh. Org. Khim.,13, 241 (1977).Google Scholar
 2. 2.
  É. V.Uglova, Yu. K. Grishin, and O. A. Reutov, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 2478 (1977).Google Scholar
 3. 3.
  J. M. Jerkunika and T. G. Traylor, J. Am. Chem. Soc.,93, 6278 (1971).Google Scholar
 4. 4.
  S. J. Hannon and T. G. Traylor, J. Org. Chem.,46, 3645 (1981).Google Scholar
 5. 5.
  É. V. Uglova, V. D. Makhaev, and O. A. Reutov, Zh. Org. Khim.,11, 3 (1975).Google Scholar
 6. 6.
  E. V. Uglova, I. G. Brodskaya, and O. A. Reutov, Zh. Org. Khim.,12, 1366 (1976).Google Scholar
 7. 7.
  É. V. Uglova, I. V. Mikhura, M. V. Gurov, and O. A. Reutov, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 183 (1983).Google Scholar
 8. 8.
  D. Seyferth, S. Washburnes, C. J. Attridge, and K. Yamamoto, J. Am. Chem. Soc.,92, 4405 (1970).Google Scholar
 9. 9.
  W. H. Sanders and R. A. Williams, J. Am. Chem. Soc.,79, 3712 (1957).Google Scholar
 10. 10.
  S. Goldshmidt and P. Modderman, Rec. Trav. Chim.,85, 897 (1952).Google Scholar
 11. 11.
  Yu. A. Zhdanov and V. I. Minkin, Correlation Analysis in Organic Chemistry [in Russian], Izd. Rostov. Univ., Rostov-on-Don (1966), p. 36.Google Scholar
 12. 12.
  H. J. Dauben, L. R. Honnen, and K. M. Harmon, J. Org. Chem.,25, 1442 (1960).Google Scholar
 13. 13.
  H. E. Zaugg, R. J. Michaels, and E. J. Baker, J. Am. Chem. Soc.,90, 3800 (1968).Google Scholar
 14. 14.
  H. Gilman and E. A. Zoellner, J. Am. Chem. Soc.,51, 3493 (1929).Google Scholar
 15. 15.
  I. P. Grigerov, A. F. Rekasheva, A. M. Tarasenko, A. F. Levit, and I. P. Semchenko, Zh. Obshch. Khim.,31, 1113 (1961).Google Scholar
 16. 16.
  L. E. Levchuk, J. R. Sams, and F. Aubke, Inorg. Chem.,11, 43 (1972).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1986

Authors and Affiliations

 • É. V. Uglova
  • 1
 • I. V. Mikhura
  • 1
 • B. L. Pekelis
  • 1
 • O. A. Reutov
  • 1
 1. 1.M. V. Lomonosov State UniversityMoscow

Personalised recommendations