Reaction of red phosphorus with benzyl halides in a superbase system

 • N. K. Gusarova
 • B. A. Trofimov
 • S. F. Malysheva
 • T. N. Rakhmatulina
 • E. P. Vyalykh
 • M. G. Voronkov
Letters to the Editor

Keywords

Phosphorus Benzyl Halide Benzyl Halide Superbase System 

Literature cited

 1. 1.
  B. A. Trofimov, N. K. Gusarova, S. F. Malysheva, etal., Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., No. 6, 1449 (1988).Google Scholar
 2. 2.
  E. S. Levchenko, Yu. V. Piven', and A. V. Kirsanov, Zh. Obshch. Khim.,30, 1976 (1960).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1989

Authors and Affiliations

 • N. K. Gusarova
  • 1
 • B. A. Trofimov
  • 1
 • S. F. Malysheva
  • 1
 • T. N. Rakhmatulina
  • 1
 • E. P. Vyalykh
  • 1
 • M. G. Voronkov
  • 1
 1. 1.Irkutsk Institute of Organic Chemistry, Siberian BranchAcademy of Sciences of the USSRUSSR

Personalised recommendations