Advertisement

Synthesis of 1-benzyl-2-trifluoromethylaziridine by the Gabriel reaction

 • Yu. L. Ignatova
 • N. M. Karimova
 • O. V. Kil'disheva
 • I. L. Knunyants
Letters to the Editor

Literature cited

 1. 1.
  I. L. Knunyants and Yu. V. Zeifman, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 711 (1967).Google Scholar
 2. 2.
  R. G. Kostyanovskii, G. K. Kadorkina, G. V. Shustov, I. I. Chervin, Sh. S. Nasibov, and S. V. Varlamov, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 145 (1982).Google Scholar
 3. 3.
  Yu. V. Zeifman, E. M. Rokhlin, U. Utebaev, and I. L. Knunyants, Dokl. Akad. Nauk SSSR,226, 1337 (1976).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1986

Authors and Affiliations

 • Yu. L. Ignatova
  • 1
 • N. M. Karimova
  • 1
 • O. V. Kil'disheva
  • 1
 • I. L. Knunyants
  • 1
 1. 1.A. N. Nesmeyanov Institute of Heteroorganic CompoundsAcademy of Sciences of the USSRMoscow

Personalised recommendations