Soviet Physics Journal

, Volume 19, Issue 4, pp 537–545 | Cite as

Abstracts of papers deposited at Viniti

 • A. S. Nenishev
 • A. V. Furman
 • V. P. Konarev
 • I. N. Matveev
 • V. V. Krasavin
 • N. S. Loktyshina
 • N. F. Starodubtsev
 • E. F. Martynovich
 • A. V. Lappa
 • L. A. Zudova
 • O. V. Mel'nichuk
 • R. A. Pavlov
 • I. M. Rarenko
 • N. V. Gavrilenko
 • A. D. Falenchuk
 • T. N. Mel'nichenko
 • V. L. Ul'yanov
 • G. I. Kuz'menko
 • V. P. Rychkov
 • B. L. Dvinyaninov
 • N. A. Zhelonkin
 • F. F. Gavrilov
 • M. P. Andronov
 • A. N. Shevchenko
 • A. I. Kolodyazhnyi
 • V. S. Gushin
 • L. Chakhlov
 • V. G. Okhrem
 • O. E. Pushkarev
 • V. S. Novikov
 • L. R. Bitner
 • V. A. Vedernikov
 • T. I. Danilina
 • V. V. Tatarinov
 • E. V. Tiganov
 • V. N. Bovenko
 • N. L. Frolova
 • A. A. Chervova
 • S. S. Gorelik
 • F. N. Sklokin
 • M. I. Fadeeva
 • T. K. Kocherbaev
 • O. T. Moldokmatov
 • A. A. Bryukhanov
 • I. I. Perepechko
 • A. V. Prokazov
 • A. M. Tarasov
 • R. G. Gumen
 • L. M. Letyuk
 • V. A. Nifontov
 • V. V. Svishchenko
 • G. V. Maier
 • M. I. Bashmakova
 • O. A. Kotlyarevskaya
 • V. P. Kuznetsov
 • N. N. Sirota
 • B. P. Aduev
 • I. P. Rudamenko
 • Z. Yu. Umetov
Article
 • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1977

Authors and Affiliations

 • A. S. Nenishev
 • A. V. Furman
 • V. P. Konarev
 • I. N. Matveev
 • V. V. Krasavin
 • N. S. Loktyshina
 • N. F. Starodubtsev
 • E. F. Martynovich
 • A. V. Lappa
 • L. A. Zudova
 • O. V. Mel'nichuk
 • R. A. Pavlov
 • I. M. Rarenko
 • N. V. Gavrilenko
 • A. D. Falenchuk
 • T. N. Mel'nichenko
 • V. L. Ul'yanov
 • G. I. Kuz'menko
 • V. P. Rychkov
 • B. L. Dvinyaninov
 • N. A. Zhelonkin
 • F. F. Gavrilov
 • M. P. Andronov
 • A. N. Shevchenko
 • A. I. Kolodyazhnyi
 • V. S. Gushin
 • L. Chakhlov
 • V. G. Okhrem
 • O. E. Pushkarev
 • V. S. Novikov
 • L. R. Bitner
 • V. A. Vedernikov
 • T. I. Danilina
 • V. V. Tatarinov
 • E. V. Tiganov
 • V. N. Bovenko
 • N. L. Frolova
 • A. A. Chervova
 • S. S. Gorelik
 • F. N. Sklokin
 • M. I. Fadeeva
 • T. K. Kocherbaev
 • O. T. Moldokmatov
 • A. A. Bryukhanov
 • I. I. Perepechko
 • A. V. Prokazov
 • A. M. Tarasov
 • R. G. Gumen
 • L. M. Letyuk
 • V. A. Nifontov
 • V. V. Svishchenko
 • G. V. Maier
 • M. I. Bashmakova
 • O. A. Kotlyarevskaya
 • V. P. Kuznetsov
 • N. N. Sirota
 • B. P. Aduev
 • I. P. Rudamenko
 • Z. Yu. Umetov

There are no affiliations available

Personalised recommendations