Nucleophilic substitution at asymmetric nitrogen

 • V. F. Rudchenko
 • I. I. Chervin
 • R. G. Kostyanovskii
Letters to the Editor

Keywords

Nitrogen Nucleophilic Substitution Asymmetric Nitrogen 

Literature cited

 1. 1.
  V. F. Rudchenko, V. G. Shtamburg, and R. G. Kostyanovskii, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1183 (1981).Google Scholar
 2. 2.
  V. F. Rudchenko, O. A. D'yachenko, I. I. Chervin, A. B. Zolotoi, L. O. Atovmyan, and R. G. Kostyanovskii, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 850 (1978).Google Scholar
 3. 3.
  V. F. Rudchenko, V. G. Shtamburg, A. P. Pleshkova, and R. G. Kostyanovskii, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 2549 (1981).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1985

Authors and Affiliations

 • V. F. Rudchenko
  • 1
 • I. I. Chervin
  • 1
 • R. G. Kostyanovskii
  • 1
 1. 1.Institute of Chemical PhysicsAcademy of Sciences of the USSRMoscow

Personalised recommendations