Advertisement

Synthesis of S-β-aryl(benzyl)mercaptoethyl esters of phosphorus thioacids

 • L. G. Grineva
 • V. M. Kuzamyshev
 • M. Kh. Berkhamov
 • N. N. Godovikov
 • M. I. Kabachnik
Brief Communications
 • 17 Downloads

Conclusions

The S-3-aryl(benzyl)mercaptoethyl esters of the diethyl- and dihexylthiophosphoric acids, and of the O-ethyl-, O-butyl-, O-cyclohexylmethyl-, and O-ethylphenylthiophosphonic acids, were synthesized.

Keywords

Ester Phosphorus Diethyl Benzyl Mercaptoethyl 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  A. P. Brestkin and N. N. Godovikov, Usp. Khim.,47, 1609 (1978).Google Scholar
 2. 2.
  M. Kh. Berkhamov, L. M. Zakharova, L. G. Grineva, V. M. Kuzamyshev, G. G. Ol'khovaya, M. Kh. Bekanov, R. S. Agahekyan, N. N. Godovikov, and M. I. Kabachnik, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 879 (1981).Google Scholar
 3. 3.
  L. G. Grineva, G. G. Ol'khovaya, V. M. Kuzamyshev, M. Kh. Bekanov, A. Z. Taubulatova, T. M. Musukaeva, M. Kh. Berkhamov, and N. N. Godovikov, in: Chemistry of Physiologically Active Compounds [in Russian], Vol. 2, Nalchik (1978), p. 9.Google Scholar
 4. 4.
  B. V. Kopylova, Ya. V. Yashkina, Sh. A. Karapet'yan, and R. Kh. Freidlina, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 5 (1975).Google Scholar
 5. 5.
  N. A. Karbanov, V. M. Kuzamyshev, L. G. Grineva, M. Kh. Bekanov, G. G. Ol'khovaya, Z. A. Shavaeva, M. Kh. Berkhamov, and N. N. Godovikov, in: Chemistry of Physiologically Active Compounds [in Russian], Vol. 2, Nalchik (1978), p. 21.Google Scholar
 6. 6.
  G. Schrader, German Patent 961, 083 (1954).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1984

Authors and Affiliations

 • L. G. Grineva
  • 1
  • 2
 • V. M. Kuzamyshev
  • 1
  • 2
 • M. Kh. Berkhamov
  • 1
  • 2
 • N. N. Godovikov
  • 1
  • 2
 • M. I. Kabachnik
  • 1
  • 2
 1. 1.A. N. Nesmeyanov Institute of Heteroorganic CompoundsAcademy of Sciences of the USSRMoscow
 2. 2.Kabardino-Balkarsk State UniversityNalchik

Personalised recommendations