Advertisement

Structure of 2,2-difluoro-3-trifluoromethyl-5-methyl-1-aza-7,8-dioxabicylo[3.2.1]octan-3-ol

 • A. A. Espenbetov
 • A. I. Yanovskii
 • Yu. T. Struchkov
 • L. A. Simonyan
 • N. P. Gambaryan
Physical Chemistry

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  L. A. Simonyan, N. P. Gambaryan, P. V. Petrovskii, and I. L. Knunyants, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 370 (1968).Google Scholar
 2. 2.
  A. Berndt, Angew. Chem.,80, 666 (1968).Google Scholar
 3. 3.
  J. Leitich, Angew. Chem., Int. Ed.,15, 372 (1976).Google Scholar
 4. 4.
  M. Miyashita, T. Yanami, and A. Yoshikoshi, J. Am. Chem. Soc.,98, 4679 (1976).Google Scholar
 5. 5.
  D. N. Reinhoudt and C. G. Kouwenhoven, Tetrahedron Lett., 2503 (1974).Google Scholar
 6. 6.
  A. D. de Wit, W. P. Trompenaars, D. N. Reinhoudt, S. Harkema, and G. J. Hummel, Tetrahedron Lett., 1779 (1980).Google Scholar
 7. 7.
  M. L. M. Pennings and D. N. Reinhoudt, Tetrahedron Lett., 1781 (1980).Google Scholar
 8. 8.
  V. F. Rudchenko, V. G. Shtamburg, Sh. S. Nasibov, I. I. Chervin, and R. G. Kostyanovskii, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 2181 (1980).Google Scholar
 9. 9.
  F. G. Riddell, P. Murray-Rust, and J. Murray-Rust, Tetrahedron,30, 1087 (1974).Google Scholar
 10. 10.
  L. Pauling, The Nature of the Chemical Bond, Cornell Univ. Press, Ithaca, New York (1960).Google Scholar
 11. 11.
  Yu. V. Zefirov and P. M. Zorkii, Zh. Strukt. Khim.,15, 118 (1974).Google Scholar
 12. 12.
  W. Choong, Cryst. Struct. Commun.,8, 27 (1979).Google Scholar
 13. 13.
  S. L. Ginzburg, M. G. Neugauz, L. A. Novakovskaya, S. S. Novikov, V. A. Tartakovskii, I. E. Chlenov, Z. A. Akopyan, A. I. Gusev, and Yu. T. Struchkov, Zh. Strukt. Khim.,10, 877 (1969).Google Scholar
 14. 14.
  L. E. Sutton, Chem. Soc. Spec. Publ. No. 18, London (1965).Google Scholar
 15. 15.
  I. L. Knunyants, I. N. Rozhkov, A. A. Stepanov, M. Yu. Antipin, M. A. Kravers, and Yu. T. Struchkov, Dokl. Akad. Nauk SSSR,248, 1128 (1979).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1982

Authors and Affiliations

 • A. A. Espenbetov
  • 1
 • A. I. Yanovskii
  • 1
 • Yu. T. Struchkov
  • 1
 • L. A. Simonyan
  • 1
 • N. P. Gambaryan
  • 1
 1. 1.A. N. Nesmeyanov Institute of Heteroorganic CompoundsAcademy of Sciences of the USSRMoscow

Personalised recommendations