Bright chemiluminescence upon the oxidation of organoaluminum compounds by xenon difluoride

 • R. G. Bulgakov
 • G. Ya. Maistrenko
 • G. A. Tolstikov
 • V. N. Yakovlev
 • V. P. Kazakov
Letters to the Editor
 • 17 Downloads

Keywords

Oxidation Xenon Organoaluminum Compound Xenon Difluoride 

Literature cited

 1. 1.
  G. A. Tolstikov, S. K. Minsker, R. G. Bulgakov, G. A. Maistrenko, A. V. Kuchin, U. M. Dzhemilev, and V. P. Kazakov, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 2653 (1979).Google Scholar
 2. 2.
  G. A. Tolstikov, R. G. Bulgakov, S. K. Minsker, G. Ya. Maistrenko, A. V. Kuchin, U. M. Dzhemilev, and V. P. Kazakov, Khim. Vysokomol. Energ.,15, 248 (1981).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1985

Authors and Affiliations

 • R. G. Bulgakov
  • 1
 • G. Ya. Maistrenko
  • 1
 • G. A. Tolstikov
  • 1
 • V. N. Yakovlev
  • 1
 • V. P. Kazakov
  • 1
 1. 1.Institute of Chemistry, Bashkir BranchAcademy of Sciences ot the USSRUfa

Personalised recommendations