Structure and magnetic properties of dimeric tris-tetrahydro-furanatodichloroferrate(II)

 • V. K. Bel'skii
 • V. M. Ishchenko
 • B. M. Bulychev
 • A. N. Protskii
 • G. L. Soloveichik
 • O. G. Éllert
 • Z. M. Seifulina
 • Yu. V. Rakitin
 • V. M. Novomortsev
Letters to the Editor
 • 17 Downloads

Keywords

Magnetic Property 

Literature cited

 1. 1.
  K. Motida, J. Phys. Soc. Jpn.,44, 1498 (1978).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1984

Authors and Affiliations

 • V. K. Bel'skii
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • V. M. Ishchenko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • B. M. Bulychev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • A. N. Protskii
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • G. L. Soloveichik
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • O. G. Éllert
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Z. M. Seifulina
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Yu. V. Rakitin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • V. M. Novomortsev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 1. 1.L. Ya. Karpov Physicochemical InstituteMoscow
 2. 2.M. V. Lomonosov Moscow State UniversityUSSR
 3. 3.Institute of New Chemical ProblemsAcademy of Sciences of the USSRChernogolovka
 4. 4.N. S. Kurnakov Institute of General and Inorganic ChemistryAcademy of Sciences of the USSRMoscow

Personalised recommendations