Advertisement

Reaction of 1-dimethylethynylsilyl-2-methylmethoxysilylethylenes and 1-dimethylethynylsilyl-2-methylmethoxysilylacetylenes with hexachlorocyclopentadiene

 • M. G. Voronkov
 • O. G. Yarosh
 • T. D. Burnashova
 • L. V. Shchukina
Brief Communications
 • 18 Downloads

Literature cited

 1. 1.
  O. G. Yarosh, N. V. Komarov, and M. F. Shostakovskii, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1639 (1970).Google Scholar
 2. 2.
  O. G. Yarosh, N. V. Komarov, and Z. G. Ivanova, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 2122 (1972).Google Scholar
 3. 3.
  M. G. Voronkov, O. G. Yarosh, T. D. Burnashova, and D. V. Tsvetaeva, USSR Inventor's Certificate 516,695 (1976); Byull. Izobr., No. 21, 90 (1976).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1979

Authors and Affiliations

 • M. G. Voronkov
  • 1
 • O. G. Yarosh
  • 1
 • T. D. Burnashova
  • 1
 • L. V. Shchukina
  • 1
 1. 1.Irkutsk Institute of Organic ChemistrySiberian Branch of the Academy of Sciences of the USSRUSSR

Personalised recommendations