Catalytic activity of chromium, manganese, vanadium, tungsten, and molybdenum oxides in the hydrogenation of ethylene

 • Yu. S. Khodakov
 • V. V. Zasypkin
 • N. I. Galan-Sanches
 • Kh. M. Minachev
Brief Communications

Conclusions

The catalytic activity of the oxides of Cr, W, Mn, Mo, and V in the hydrogenation of ethylene increases with decrease in the degree of oxidation of the cation.

Keywords

Oxide Hydrogenation Ethylene Chromium Manganese 

Literature cited

 1. 1.
  Kh. M. Minachev, Yu. S. Khodakov, and V. S. Nakhshunov, Usp. Khim.,45, 280 (1976).Google Scholar
 2. 2.
  E. Ya. Rode, Oxygen Compounds of Manganese [in Russian], Izd. An SSSR (1953), p. 47.Google Scholar
 3. 3.
  A. N. Zelikman, Metallurgy of Molybdenum and Tungsten [in Russian], Metallurgizdat (1949), p. 169.Google Scholar
 4. 4.
  N. G. Klyuchnikov, Inorganic Synthesis Manual [in Russian], Khimiay (1965), p. 131.Google Scholar
 5. 5.
  Yu. S. Khodakov, K. I. Slovetskaya, V. K. Nesterov, V. I. Yakovlev, A. M. Rubinshtein, and Kh. M. Minachev, Kinet. Katal.13, 1355 (1973).Google Scholar
 6. 6.
  Yu. S. Khodakov, E. F. Vinogradova, V. A. Tulupov, and Kh. M. Minachev, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 2832 (1971).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1978

Authors and Affiliations

 • Yu. S. Khodakov
  • 1
 • V. V. Zasypkin
  • 1
 • N. I. Galan-Sanches
  • 1
 • Kh. M. Minachev
  • 1
 1. 1.N. D. Zelinskii Institute of Organic ChemistryAcademy of Sciences of the USSRMoscow

Personalised recommendations