Reaction of methyldiethynylsilane with methanol

 • O. G. Yarosh
 • M. G. Voronkov
Brief Communications
 • 18 Downloads

Keywords

Methanol 

Literature cited

 1. 1.
  N. V. Komarov, O. G. Yarosh, and Z. G. Ivanova, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 872 (1971).Google Scholar
 2. 2.
  O. G. Yarosh, Z. G. Ivanova, and N. V. Komarov, Zh. Obshch. Khim.,42, 173 (1972).Google Scholar
 3. 3.
  O. G. Yarosh, N. V. Komarov, and Z. G. Ivanova, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser, Khim., 2767 (1972).Google Scholar
 4. 4.
  S. N. Borisov, N. P. Timofeeva, Yu. A. Yuzhelevskii, E. G. Kagan, and N. V. Kozlova, Zh. Obshch. Khim.,42, 382 (1972).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1975

Authors and Affiliations

 • O. G. Yarosh
  • 1
 • M. G. Voronkov
  • 1
 1. 1.Irkutsk Institute of Organic ChemistrySiberian Branch of the Academy of Sciences of the USSRUSSR

Personalised recommendations