π Complex of palladium with O- and S-coordinated SO3H bridge group

 • A. S. Antsyshkina
 • O. I. Golyzhnikova
 • M. N. Vargaftik
 • G. G. Sadikov
 • V. N. Ostrikova
 • M. A. Porai-Koshits
 • I. I. Moiseev
Letters to the Editor
 • 17 Downloads

Keywords

Palladium Bridge Group 

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1979

Authors and Affiliations

 • A. S. Antsyshkina
  • 1
 • O. I. Golyzhnikova
  • 1
 • M. N. Vargaftik
  • 1
 • G. G. Sadikov
  • 1
 • V. N. Ostrikova
  • 1
 • M. A. Porai-Koshits
  • 1
 • I. I. Moiseev
  • 1
 1. 1.N. S. Kurnakov Institute of General and Inorganic ChemistryAcademy of Sciences of the USSRMoscow

Personalised recommendations