Synthesis and properties of 2,2,2- trimethoxy-3, 5-diphenyl-3,4-diazaoxa-4-phospholene

 • B. A. Arbuzov
 • N. A. Polezhaeva
 • V. S. Vinogradova
 • Yu. Yu. Samitov
Brief Communications
 • 14 Downloads

Conclusions

 1. 1.

  Trimethyl phosphite reacts with phenylbenzoylimine to form 2,2,2-trimethoxy-3,5-diphenyl-3,4-diazaoxa-4-phospholene.

   
 2. 2.

  Saponification of the latter has given dimethyl N-benzamido-N-phenylphosphoramidate.

   

Keywords

Dimethyl Trimethyl Phosphite Trimethyl Phosphite 

Literature cited

 1. 1.
  B. A. Arbuzov, T. D. Sorokina, N. P. Bogonostseva, and V. S. Vinogradova, DAN SSSR,171, 605 (1966).Google Scholar
 2. 2.
  S. G. Cohen and J. Nicholson, J. Organ. Chem.,30, 1162 (1965).Google Scholar
 3. 3.
  Yu. Yu. Samitov and T. V. Zykova, Tr. Kazansk. khim.-tekhnol. in-ta,33, 9 (1964).Google Scholar

Copyright information

© Consultants Bureau 1968

Authors and Affiliations

 • B. A. Arbuzov
  • 1
  • 2
 • N. A. Polezhaeva
  • 1
  • 2
 • V. S. Vinogradova
  • 1
  • 2
 • Yu. Yu. Samitov
  • 1
  • 2
 1. 1.A. M. Butlerov Chemical InstituteUSSR
 2. 2.V. I. Ul'yanova-Lenin Kazan' State UniversityUSSR

Personalised recommendations