Soviet Physics Journal

, Volume 17, Issue 8, pp 1170–1173 | Cite as

The formation of pseudoscalar mesons in neutrino-lepton interactions

 • S. K. Abdullaev
 • F. S. Sadykhov
 • P. Radzhabov
Article
 • 9 Downloads

Abstract

The paper considers the processes of formation of pseudoscalar mesons by the interaction of an antineutrino with a leptonvll → Kπ, ππ, Kππ.

Keywords

Pseudoscalar Meson 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  Ya. I. Azimov and V. M. Shekhter, Zh. Éksperim. i Teor. Fiz.,41, 592 (1961).Google Scholar
 2. 2.
  V. N. Folomeshkin and M. Yu. Khlopov, Yadernaya Fizika,17, 810 (1973).Google Scholar
 3. 3.
  A. I. Mukhtarov, I. M. Nadzhafov and S. K. Abdullaev, Izv. Vuzov SSSR, Fizika, No. 4, 69 (1970).Google Scholar
 4. 4.
  A. A. Sokolov, B. K. Kerimov, R. Takvale, I. G. Dzhafarov, and R. Sh. Yakh'yaev, Yadernaya Fizika,3, 99 (1966).Google Scholar
 5. 5.
  B. K. Kerimov and Yu. I. Romanov, Zh. Éksperim. i Teor. Fiz.,46, 1912 (1964).Google Scholar
 6. 6.
  R. L. Abrams et al, Phys. Rev.,176, 1603 (1968).Google Scholar
 7. 7.
  V. N. Baier, Uspekhi Fizicheskikh Nauk,78, 619 (1962).Google Scholar
 8. 8.
  P. Basile et al, Phys. Let.,36B, 619 (1971); A. Zylbersztein et al., Phys. Let.,38B, 457 (1972).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1976

Authors and Affiliations

 • S. K. Abdullaev
  • 1
 • F. S. Sadykhov
  • 1
 • P. Radzhabov
  • 1
 1. 1.S. M. Kirov Azerbaidzhan State UniversityUSSR

Personalised recommendations