Advertisement

Soviet Physics Journal

, Volume 22, Issue 10, pp 1120–1128 | Cite as

Abstracts of articles deposited at VINITI

 • M. D. Él'kin
 • A. F. Popov
 • L. M. Sverdlov
 • V. A. Liopo
 • S. F. Balandin
 • Yu. D. Kopytin
 • V. V. Plastinin
 • A. A. Solov'ev
 • V. V. Tikhomirov
 • V. P. Borisov
 • O. B. Evdokimov
 • V. L. Orlov
 • N. I. Yagushkin
 • A. M. Taratin
 • E. G. Vyatkin
 • Yu. M. Filimonov
 • V. P. Konyshev
 • I. P. Nechaeva
 • S. B. Bykov
 • S. L. Kordyuk
 • A. N. Smoilovskii
 • A. Z. Barisov
 • S. A. Gadzhiev
 • V. V. Prud'ko
 • É. A. Masimov
 • R. M. Kizhner
 • N. S. Golosov
 • V. G. Shironosov
 • M. I. Daunov
 • A. S. Aronson
 • V. S. Kurov
 • V. M. Kosevich
 • S. N. Grigorov
 • Z. K. Vetchinkina
 • V. N. Klimenko
 • N. N. Novikov
 • O. V. Rudenko
 • V. A. Ovchinnikov
 • Yu. P. Udoev
 • V. S. Kobytev
 • L. A. Belitskaya
 • B. N. Babich
 • V. I. Lyukevich
 • A. A. Lagutin
 • A. V. Plyasheshnikov
 • V. V. Uchaikin
 • V. I. Lezin
 • N. I. Moskalenko
 • É. G. Pet-tsol'd
 • S. N. Shashkov
 • G. M. Krekov
 • M. M. Krekova
 • R. M. Galiulin
 • P. I. Gos'kov
 • R. E. Kashlatyi
 • S. V. Kruglikov
 • P. I. Gos'kov
 • S. N. Aksenov
 • A. G. Yakunin
 • V. V. Belov
 • G. M. Krekov
 • A. A. Gamazov
 • A. I. Motsar'
 • A. G. Khotnyanskii
 • V. T. Dimitrashchuk
Article
 • 16 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1980

Authors and Affiliations

 • M. D. Él'kin
 • A. F. Popov
 • L. M. Sverdlov
 • V. A. Liopo
 • S. F. Balandin
 • Yu. D. Kopytin
 • V. V. Plastinin
 • A. A. Solov'ev
 • V. V. Tikhomirov
 • V. P. Borisov
 • O. B. Evdokimov
 • V. L. Orlov
 • N. I. Yagushkin
 • A. M. Taratin
 • E. G. Vyatkin
 • Yu. M. Filimonov
 • V. P. Konyshev
 • I. P. Nechaeva
 • S. B. Bykov
 • S. L. Kordyuk
 • A. N. Smoilovskii
 • A. Z. Barisov
 • S. A. Gadzhiev
 • V. V. Prud'ko
 • É. A. Masimov
 • R. M. Kizhner
 • N. S. Golosov
 • V. G. Shironosov
 • M. I. Daunov
 • A. S. Aronson
 • V. S. Kurov
 • V. M. Kosevich
 • S. N. Grigorov
 • Z. K. Vetchinkina
 • V. N. Klimenko
 • N. N. Novikov
 • O. V. Rudenko
 • V. A. Ovchinnikov
 • Yu. P. Udoev
 • V. S. Kobytev
 • L. A. Belitskaya
 • B. N. Babich
 • V. I. Lyukevich
 • A. A. Lagutin
 • A. V. Plyasheshnikov
 • V. V. Uchaikin
 • V. I. Lezin
 • N. I. Moskalenko
 • É. G. Pet-tsol'd
 • S. N. Shashkov
 • G. M. Krekov
 • M. M. Krekova
 • R. M. Galiulin
 • P. I. Gos'kov
 • R. E. Kashlatyi
 • S. V. Kruglikov
 • P. I. Gos'kov
 • S. N. Aksenov
 • A. G. Yakunin
 • V. V. Belov
 • G. M. Krekov
 • A. A. Gamazov
 • A. I. Motsar'
 • A. G. Khotnyanskii
 • V. T. Dimitrashchuk

There are no affiliations available

Personalised recommendations