Advertisement

Soviet Physics Journal

, Volume 16, Issue 12, pp 1771–1772 | Cite as

Abstracts

 • A. O. Aboyan
 • F. O. Éiramdzhyan
 • P. A. Bezirganyan
 • S. N. Kolesov
 • I. A. Kil'deev
 • I. S. Kolesov
 • N. B. Balaban
 • V. N. Maslennikov
 • V. Yu. Gershanov
 • E. I. Kireev
 • V. N. Lozovskii
 • V. L. Shcherinskii
 • G. G. Savel'ev
 • V. I. Eroshkin
 • S. N. Mal'chenko
 • I. I. Klykov
 • T. N. Popova
Article
 • 10 Downloads

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1975

Authors and Affiliations

 • A. O. Aboyan
 • F. O. Éiramdzhyan
 • P. A. Bezirganyan
 • S. N. Kolesov
 • I. A. Kil'deev
 • I. S. Kolesov
 • N. B. Balaban
 • V. N. Maslennikov
 • V. Yu. Gershanov
 • E. I. Kireev
 • V. N. Lozovskii
 • V. L. Shcherinskii
 • G. G. Savel'ev
 • V. I. Eroshkin
 • S. N. Mal'chenko
 • I. I. Klykov
 • T. N. Popova

There are no affiliations available

Personalised recommendations