Advertisement

Soviet Physics Journal

, Volume 22, Issue 5, pp 546–547 | Cite as

Thermodynamics of paragas. III

 • V. V. Ul'yanov
 • V. I. Gorentsveig
Brief Communications
 • 18 Downloads

Literature cited

 1. 1.
  V. V. Ul'yanov and I. B. Snapiro, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Fiz., No. 10, 152 (1975).Google Scholar
 2. 2.
  V. V. Ul'yanov and V. I. Gorentsveig, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Fiz., No. 3, 145 (1978).Google Scholar
 3. 3.
  A. Isikhara, Statistical Physics [Russian translation], Mir, Moscow (1973).Google Scholar
 4. 4.
  F. Kempfer, Fundamental Theorems of Quantum Mechanics [Russian translation], Mir, Moscow (1967).Google Scholar
 5. 5.
  V. V. Ul'yanov and M. I. Vasileva, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Fiz., No, 9, 120 (1976).Google Scholar
 6. 6.
  Yu. B. Rumer, Zh. Eksp. Teor. Fiz.,18, 1081 (1948).Google Scholar
 7. 7.
  Yu. B. Rumer, Zh. Eksp. Teor. Fiz.,20, 807 (1950).Google Scholar
 8. 8.
  E. Sondheimer and A. Wilson, Proc. R. Soc. A,210, 173 (1951).Google Scholar
 9. 9.
  I. M. Lifshitz and A. M. Kosevich, Zh. Eksp. Teor. Fiz.,29, 730 (1955).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1979

Authors and Affiliations

 • V. V. Ul'yanov
  • 1
 • V. I. Gorentsveig
  • 1
 1. 1.A. M. Gor'kii Kharkov State UniversityUSSR

Personalised recommendations