Advertisement

Soviet Physics Journal

, Volume 20, Issue 7, pp 981–990 | Cite as

Abstracts of papers deposited at VINITI

 • V. É. Gyunter
 • L. A. Monasevich
 • Yu. I. Paskal'
 • V. N. Khachin
 • A. I. Grinchak
 • M. M. Makogon
 • V. V. Serov
 • B. F. Minaev
 • A. N. Lupik
 • A. I. Grigor'ev
 • I. A. Tikhomirov
 • V. I. Shishkovskii
 • V. N. Sergeev
 • S. N. Krokhin
 • Yu. M. Lopatkin
 • A. F. Skorobogat'ko
 • V. K. Golovleva
 • V. N. Detinko
 • V. G. Kleshchuk
 • V. I. Perfil'ev
 • V. G. Chernyavskii
 • V. B. Levina
 • N. I. Gavrilina
 • V. I. Bespalov
 • A. M. Kol'chuzhkin
 • I. A. Tikhomirov
 • V. I. Shishkovskii
 • S. N. Krokhin
 • V. V. Larionov
 • I. A. Tikhomirov
 • V. V. Larionov
 • A. P. Vergun
 • V. P. Yakubov
 • I. F. Golovnev
 • V. N. Epin
 • B. A. Baum
 • G. B. Tyagunov
 • A. Yu. Kudzin
 • L. Y. Sadovskaya
 • I. V. Poplavskii
 • M. N. Popushoi
 • L. Khitche
 • É. N. Klenov
 • A. S. Andrianov
 • D. P. Belan
 • L. S. Bogacheva
 • B. N. Klimov
 • Yu. I. Lykov
 • S. M. Lykova
 • V. G. Aleksankin
 • V. M. Kolobashkin
 • P. M. Rubtsov
 • P. A. Ruzhanskii
 • G. A. Natanzon
 • V. G. Blinkova
 • T. N. Popova
 • A. P. Naumov
 • G. N. Potetyunko
Article
 • 15 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1978

Authors and Affiliations

 • V. É. Gyunter
 • L. A. Monasevich
 • Yu. I. Paskal'
 • V. N. Khachin
 • A. I. Grinchak
 • M. M. Makogon
 • V. V. Serov
 • B. F. Minaev
 • A. N. Lupik
 • A. I. Grigor'ev
 • I. A. Tikhomirov
 • V. I. Shishkovskii
 • V. N. Sergeev
 • S. N. Krokhin
 • Yu. M. Lopatkin
 • A. F. Skorobogat'ko
 • V. K. Golovleva
 • V. N. Detinko
 • V. G. Kleshchuk
 • V. I. Perfil'ev
 • V. G. Chernyavskii
 • V. B. Levina
 • N. I. Gavrilina
 • V. I. Bespalov
 • A. M. Kol'chuzhkin
 • I. A. Tikhomirov
 • V. I. Shishkovskii
 • S. N. Krokhin
 • V. V. Larionov
 • I. A. Tikhomirov
 • V. V. Larionov
 • A. P. Vergun
 • V. P. Yakubov
 • I. F. Golovnev
 • V. N. Epin
 • B. A. Baum
 • G. B. Tyagunov
 • A. Yu. Kudzin
 • L. Y. Sadovskaya
 • I. V. Poplavskii
 • M. N. Popushoi
 • L. Khitche
 • É. N. Klenov
 • A. S. Andrianov
 • D. P. Belan
 • L. S. Bogacheva
 • B. N. Klimov
 • Yu. I. Lykov
 • S. M. Lykova
 • V. G. Aleksankin
 • V. M. Kolobashkin
 • P. M. Rubtsov
 • P. A. Ruzhanskii
 • G. A. Natanzon
 • V. G. Blinkova
 • T. N. Popova
 • A. P. Naumov
 • G. N. Potetyunko

There are no affiliations available

Personalised recommendations