Soviet Physics Journal

, Volume 20, Issue 8, pp 1105–1106 | Cite as

Electrophysical parameters of the germanium-anodic germanium dioxide interface

 • V. M. Demidovich
 • P. K. Kashkarov
 • S. N. Kozlov
 • G. S. Plotnikov
Brief Communications and Letters to the Editor
 • 9 Downloads

Keywords

Dioxide Germanium Electrophysical Parameter Germanium Dioxide Dioxide Interface 

Literature cited

 1. 1.
  R. D. Wales, J. Electrochem. Soc,110, No. 8, 914 (1963).Google Scholar
 2. 2.
  A. G. Vlasov, V. A. Florinskaya, et al., Infrared Spectra of Inorganic Glasses and Crystallites [in Russian], Khimiya, Leningrad (1972).Google Scholar
 3. 3.
  V. N. Drozdov, T. I. Kovalevskaya, A. V. Rzhanov, and K. K. Svitashev, Mikroélektronika,2, No. 2, 154 (1973).Google Scholar
 4. 4.
  P. K. Kashkarov, S. N. Kozlov, and M. V. Tosheva, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Fiz., No. 11, 68 (1975).Google Scholar
 5. 5.
  Yu. F. Novototskii-Vlasov, Tr. Fiz. Inst., Akad. Nauk SSSR,48, 3 (1969).Google Scholar
 6. 6.
  A. V. Rzhanov, Electron Processes on Semiconductor Surfaces [in Russian], Nauka, Moscow (1971).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1978

Authors and Affiliations

 • V. M. Demidovich
  • 1
 • P. K. Kashkarov
  • 1
 • S. N. Kozlov
  • 1
 • G. S. Plotnikov
  • 1
 1. 1.M. V. Lomonosov Moscow State UniversityUSSR

Personalised recommendations