Advertisement

Soviet Physics Journal

, Volume 17, Issue 10, pp 1473–1480 | Cite as

Abstracts of papers deposited at VINITI

 • M. M. Krekova
 • O. V. Ravodina
 • T. N. Popova
 • E. I. Kuplyauskis
 • A. V. Kuplyauskene
 • A. V. Tyurin
 • N. N. Pakhmanova
 • E. V. Stauer
 • M. A. Fishchev
 • A. S. Zaitsev
 • Yu. A. Guseva
 • Yu. I. Dorofeev
 • A. I. Makslmov
 • E. V. Borovko
 • V. P. Sevryuk
 • M. I. Kalinin
 • V. M. Lisitsyn
 • V. M. Reiterov
 • O. V. Rabodina
 • T. N. Popova
 • N. A. Prilezhaeva
 • A. V. Luzanov
 • L. N. Savenkova
 • O. V. Ravodina
 • I. G. Voitik
 • V. V. Zubov
 • E. N. Klenov
 • N. F. Afanas'eva
 • L. V. Gorchakov
 • P. F. Gruzdev
 • Yu. M. Goryachev
 • B. A. Kovenskaya
 • B. G. Arabei
 • V. I. Prokoshin
 • V. G. Shepelevich
 • V. D. Korshunov
 • V. I. Tarakanov
 • R. Sh. Lotfullin
 • A. A. Boguslavskii
 • R. V. Mager
 • é. I. Gordienok
 • A. A. Rodionov
 • T. M. Litvinenko
 • L. Ya. Evtyukhova
Article
 • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1976

Authors and Affiliations

 • M. M. Krekova
 • O. V. Ravodina
 • T. N. Popova
 • E. I. Kuplyauskis
 • A. V. Kuplyauskene
 • A. V. Tyurin
 • N. N. Pakhmanova
 • E. V. Stauer
 • M. A. Fishchev
 • A. S. Zaitsev
 • Yu. A. Guseva
 • Yu. I. Dorofeev
 • A. I. Makslmov
 • E. V. Borovko
 • V. P. Sevryuk
 • M. I. Kalinin
 • V. M. Lisitsyn
 • V. M. Reiterov
 • O. V. Rabodina
 • T. N. Popova
 • N. A. Prilezhaeva
 • A. V. Luzanov
 • L. N. Savenkova
 • O. V. Ravodina
 • I. G. Voitik
 • V. V. Zubov
 • E. N. Klenov
 • N. F. Afanas'eva
 • L. V. Gorchakov
 • P. F. Gruzdev
 • Yu. M. Goryachev
 • B. A. Kovenskaya
 • B. G. Arabei
 • V. I. Prokoshin
 • V. G. Shepelevich
 • V. D. Korshunov
 • V. I. Tarakanov
 • R. Sh. Lotfullin
 • A. A. Boguslavskii
 • R. V. Mager
 • é. I. Gordienok
 • A. A. Rodionov
 • T. M. Litvinenko
 • L. Ya. Evtyukhova

There are no affiliations available

Personalised recommendations