Journal of engineering physics

, Volume 34, Issue 1, pp 92–108 | Cite as

Abstracts of papers deposited at VINITI

 • I. P. Vishnev
 • O. A. Sedov
 • I. A. Filatov
 • A. K. Rodin
 • L. I. Mogilevich
 • Yu. I. Zinov'ev
 • R. I. Ayukaev
 • Yu. V. Krasovitskii
 • K. A. Krasovitskaya
 • V. Ya. Lygina
 • Zh. -D. Dandaron
 • I. P. Baumshtein
 • M. S. Belopol'skii
 • I. G. Myaskovskii
 • I. L. Timofeev
 • V. I. Labai
 • A. I. Chernyavskii
 • M. M. Dubina
 • B. A. Krasovitskii
 • Yu. P. San'ko
 • G. B. Cherepennikov
 • G. S. Kit
 • M. G. Krivtsun
 • V. V. Nasedkin
 • K. V. Lakusta
 • V. I. Tutov
 • V. A. Shuvalov
 • V. V. Gubin
 • E. E. Kozlovskii
 • V. S. Kostenko
 • A. E. Churilov
 • N. P. Reznichenko
 • V. V. Turchin
 • K. D. Guseinov
 • G. A. Aslanov
Article

Keywords

Statistical Physic 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  D. N. Lyon, Int. Adv. Cryog. Eng.,10, 371 (1965).Google Scholar
 2. 2.
  I. P. Vishnev, Inzh.-Fiz. Zh.,24, No. 1, 59 (1973); Khim. Neft. Mashinostr., No. 3, 16 (1973).Google Scholar

Literature cited

 1. 1.
  L. D. Landau and E. M. Lifshits, Mechanics of Continuous Media [in Russian], Moscow (1954).Google Scholar
 2. 2.
  A. A. Gukhman, Application of Similarity Theory to the Study of Heat- and Mass-Transfer Processes [in Russian], Vysshaya Shkola, Moscow (1967).Google Scholar
 3. 3.
  B. S. Petukhov, Heat Transfer and Resistance in Laminar Flow of a Liquid in Tubes [in Russian], Énergiya, Moscow (1967).Google Scholar

Literature cited

 1. 1.
  L. G. Loitsyanskii, Mechanics of Liquids and Gas [in Russian], Nauka, Moscow (1970), p. 103.Google Scholar
 2. 2.
  P. V. Lyashchenko, Gravitational Methods of Enrichment [in Russian], Gostoptekhizdat (1940).Google Scholar

Literature cited

 1. 1a.
  D. M. Mints, Theoretical Fundamentals of Water-Purification Technology [in Russian], Stroiizdat, Moscow (1964).Google Scholar
 2. 2a.
  R. I. Ayukaev, Author's Abstract of Candidate's Dissertation, Inzh.-Stroit. Inst., Kuibyshev (1968).Google Scholar
 3. 3a.
  N. D. Artemenok, Author's Abstract of Candidate's Dissertation, Inzh.-Stroit. Inst., Novosibirsk (1970).Google Scholar

Literature cited

 1. 1a.
  Zh.-D. Dandaron, Meteorol. Gidrol., No. 7 (1974).Google Scholar
 2. 2a.
  Zh.-D. Dandaron, Zh. Prikl. Mekh. Tekh. Fiz., No. 2 (1971).Google Scholar
 3. 3.
  Zh.-D. Dandaron, Inzh.-Fiz. Zh.,21, No. 6 (1971).Google Scholar

Literature cited

 1. 1b.
  A. V. Lykov, Theory of Drying [in Russian], Gosénergoizdat, Moscow (1950).Google Scholar

Literature cited

 1. 1c.
  L. S. Palatnik and A. I. Landau, Phase Equilibria in Multicomponent Systems [in Russian], KhU, Khar'kov (1961).Google Scholar

Literature cited

 1. 1d.
  A. F. Skryshevskii, Structural Analysis of Liquids [in Russian], Vysshaya Shkola, Moscow (1971).Google Scholar
 2. 2b.
  K. D. Guseinov and G. A. Aslanov, Zh. Fiz. Khim., No. 11 (1976).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1978

Authors and Affiliations

 • I. P. Vishnev
 • O. A. Sedov
 • I. A. Filatov
 • A. K. Rodin
 • L. I. Mogilevich
 • Yu. I. Zinov'ev
 • R. I. Ayukaev
 • Yu. V. Krasovitskii
 • K. A. Krasovitskaya
 • V. Ya. Lygina
 • Zh. -D. Dandaron
 • I. P. Baumshtein
 • M. S. Belopol'skii
 • I. G. Myaskovskii
 • I. L. Timofeev
 • V. I. Labai
 • A. I. Chernyavskii
 • M. M. Dubina
 • B. A. Krasovitskii
 • Yu. P. San'ko
 • G. B. Cherepennikov
 • G. S. Kit
 • M. G. Krivtsun
 • V. V. Nasedkin
 • K. V. Lakusta
 • V. I. Tutov
 • V. A. Shuvalov
 • V. V. Gubin
 • E. E. Kozlovskii
 • V. S. Kostenko
 • A. E. Churilov
 • N. P. Reznichenko
 • V. V. Turchin
 • K. D. Guseinov
 • G. A. Aslanov

There are no affiliations available

Personalised recommendations