Journal of engineering physics

, Volume 31, Issue 2, pp 987–999 | Cite as

Abstracts of articles deposited at VINITI

 • V. M. Legkii
 • A. S. Makarov
 • G. V. Kobylyanskii
 • P. E. Khizhnyak
 • A. N. Lutkov
 • B. K. Dymov
 • V. N. Mikhailov
 • M. M. Revyako
 • D. D. Talin
 • V. V. Tereshatov
 • N. M. Tsirel'man
 • A. T. Chub
 • V. M. Zakopailo
 • A. A. Kandaurov
 • A. K. Gallyamov
 • T. M. Mubarakov
 • V. V. Kulikov
 • A. F. Kravtsov
 • N. V. Pal'tsun
 • B. M. Prokof'ev
 • V. F. Dunskii
 • N. V. Nikitin
 • G. A. Shul'ginova
 • V. P. Gribkova
 • L. V. Novosel'skaya
 • I. M. Plekhov
 • E. K. Iordanishvili
 • B. E. -Sh. Malkovich
 • V. V. Vakhromeeva
 • S. I. Tikhonova
 • I. S. Reshetnyak
 • I. N. Manusov
 • Yu. A. Mel'nikov
 • I. M. Dolgova
Article
 • 17 Downloads

Keywords

Statistical Physic 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  I. A. Ioffe, G. V. Kobylyanskii, and I. N. Kotovich, Dokl. VASKhNIL, No. 2 (1974).Google Scholar

Literature cited

 1. 1a.
  W. Walton and W. W. Prewett, in: Aerosols in Agriculture [Russian translation], Moscow (1965), p. 22.Google Scholar
 2. 2.
  V. F. Dunskii and V. Nikitin, Inzh.-Fiz. Zh.,9, 54 (1965).Google Scholar
 3. 3.
  H. Hege, Chem.-Ing.-Tech.,36, 52 (1964).Google Scholar

Literature cited

 1. 1b.
  E. K. Iordanishvili, B. E.-Sh. Malkovich, and I. I. Khazanovich, Inzh.-Fiz. Zh.,21, No. 4 (1971).Google Scholar
 2. 2a.
  E. K. Iordanishvili, B. E.-Sh. Malkovich, and M. N. Veits, Inzh.-Fiz. Zh.,22, No. 2 (1972).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1977

Authors and Affiliations

 • V. M. Legkii
 • A. S. Makarov
 • G. V. Kobylyanskii
 • P. E. Khizhnyak
 • A. N. Lutkov
 • B. K. Dymov
 • V. N. Mikhailov
 • M. M. Revyako
 • D. D. Talin
 • V. V. Tereshatov
 • N. M. Tsirel'man
 • A. T. Chub
 • V. M. Zakopailo
 • A. A. Kandaurov
 • A. K. Gallyamov
 • T. M. Mubarakov
 • V. V. Kulikov
 • A. F. Kravtsov
 • N. V. Pal'tsun
 • B. M. Prokof'ev
 • V. F. Dunskii
 • N. V. Nikitin
 • G. A. Shul'ginova
 • V. P. Gribkova
 • L. V. Novosel'skaya
 • I. M. Plekhov
 • E. K. Iordanishvili
 • B. E. -Sh. Malkovich
 • V. V. Vakhromeeva
 • S. I. Tikhonova
 • I. S. Reshetnyak
 • I. N. Manusov
 • Yu. A. Mel'nikov
 • I. M. Dolgova

There are no affiliations available

Personalised recommendations