Synthesis of organogermanium compounds from tetramethylgermane

 • V. F. Mironov
 • A. L. Kravchenko
Organic and Biological Chemistry

Summary

 1. 1.

  Preparative methods were developed for the synthesis of chloro-, brorno-, iodo-, and fluoro-trimethylgermanes from tetramethylgermane.

   
 2. 2.

  A number of organogermanium compounds were prepared from these halotrimethylgermanes.

   

Keywords

Chloro Iodo Preparative Method Organogermanium Compound 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  E. G. Rochow, J. Amer. Chem. Soc.,70, 436 (1948).Google Scholar
 2. 2.
  R. West, H. Hunt, and R. O. Whipple, J. Amer. Chem. Soc.,76, 310 (1954).Google Scholar
 3. 3.
  V. A. Ponomarenko and G. Ya. Vzenkova, Izv. AN SSSR. Otd. Khim. N.,1957, 994.Google Scholar
 4. 4.
  M. Schmidt and J. Ruidisch, Z. anorgan. und allgem. Chem.,311, 331 (1961).Google Scholar
 5. 5.
  B. M. Gladshtein, V. V. Rodé, and L. Z. Soborovskii, Zh. Obshch. Khimii,29, 2155 (1959).Google Scholar
 6. 6.
  J. E. Griffiths and M. Onysrchuk, Canad. J. Chem.,39, 339 (1961).Google Scholar
 7. 7.
  L. M. Dennis and W. J. Patnode, J. Amer. Chem. Soc.,53, 2779 (1930).Google Scholar
 8. 8.
  M. P. Brown and G. W. A. Fowles, J. Chem. Soc.,1958, 2811.Google Scholar
 9. 9.
  N. S. Vyazankin, G. A. Razuvaev, and O. S. D'yachkovskaya, Zh. Obshch. Khimii,33, 613 (1963).Google Scholar
 10. 10.
  M. G. Voronkov and B. N. Dolgov, Zh. Obshch. Khimii,24, 1082 (1954).Google Scholar
 11. 11.
  W. Gillian, R. Meals, and R. Sauer, J. Amer. Chem. Soc.,68, 1161 (1946).Google Scholar
 12. 12.
  L. I. Zakharkin and V. I. Stanko, Izv. AN SSSR, Otd. Khim. N.,1961, 2079.Google Scholar
 13. 13.
  V. F. Mironov, A. L. Kravchenko, and L. A. Leites, Izv. AN SSSR. Ser. Khim. (1965).Google Scholar
 14. 14.
  A. D. Petrov, V. F. Mironov, and D. Mashantsker, Izv. AN SSSR, Otd. Khim. N.,1956, 550.Google Scholar
 15. 15.
  V. F. Mironov and N. G. Dzhurinskaya, Izv. AN SSSR. Otd. Khim. N.,1963, 75.Google Scholar

Copyright information

© Consultants Bureau Enterprises, Inc. 1966

Authors and Affiliations

 • V. F. Mironov
  • 1
 • A. L. Kravchenko
  • 1
 1. 1.N. D. Zelinskii Institute of Organic ChemistryAcademy of SciencesUSSR

Personalised recommendations