The synthesis of 2-amino-4-tert alkylphenols

 • Ya. M. Paushkin
 • F. N. Mazitova
Organic and Biological Chemistry
 • 17 Downloads

Summary

The reduction of 2-nitro-4-tert-alkylphenols with sodium sulfide is described.

Keywords

Sodium Sulfide Sodium Sulfide 

Literature cited

 1. 1.
  F. N. Mazitova and Ya. M. Paushkin, Khimiya i tekhnologiya topliv i masel, No. 11, 10 (1958).Google Scholar
 2. 2.
  Ya. M. Paushkin, F. N. Mazitova, and M. V. Kurashev, Neft' i gaz. Izv. vysshikh uchebnykh zavedenii, No. 3, 67 (1959).Google Scholar
 3. 3.
  N. N. Zinin, Uspekhi khimii,12, 81 (1943).Google Scholar
 4. 4.
  N. N. Vorozhtsov, The basis for the synthesis of intermediates and dyes [in Russian], Goskhimizdat, p. 259 (1950).Google Scholar
 5. 5.
  I. I. Vorontsov, Khim. prom-st',7, 2145 (1930).Google Scholar
 6. 6.
  S. Rashevskaya, Zh. obshch. Khimii,10, 1089 (1940).Google Scholar
 7. 7.
  F. N. Mazitova and Ya. M. Paushkin, Dokl. AN SSSR,125, 1033 (1959).Google Scholar

Copyright information

© Consultants Bureau Enterprises, Inc. 1964

Authors and Affiliations

 • Ya. M. Paushkin
  • 1
 • F. N. Mazitova
  • 1
 1. 1.Institute of Organic ChemistryUSSR Academy of SciencesKazan'

Personalised recommendations