Advertisement

Bulletin of Experimental Biology and Medicine

, Volume 112, Issue 4, pp 1480–1483 | Cite as

Diagnosis of aneuploidy by in situ hybridization: Analysis of interphase nuclei

 • S. G. Vorsanova
 • Yu. B. Yurov
 • G. V. Deryagin
 • I. V. Solov'ev
 • G. A. Bytenskaya
Experimental Genetics

Key Words

interphase nucleus chromosome number DNA-probe 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature Cited

 1. 1.
  Yu. E. Vel'tishchev, O. D. Viduta, A. A. Ananenko, et al., Vopr. Okhr. Mat., No. 12, 41 (1987).Google Scholar
 2. 2.
  S. G. Vorsanova, Yu. B. Yurov, I. A. Aleksandrov, et al., Pediatriya, No. 1, 76 (1989).Google Scholar
 3. 3.
  A. F. Zakharov, V. A. Benyush, N. P. Kuleshov, and L. I. Baranovskaya, Human Chromosomes: Atlas [in Russian], Moscow (1982).Google Scholar
 4. 4.
  Yu. B. Yurov, Byull. Éksp. Biol. Med., No. 4, 595 (1984).Google Scholar
 5. 5.
  V. A. McKusick, Human Gene Mapping, No. 10, New Haven (1989).Google Scholar
 6. 6.
  S. G. Vorsanova, Yu. B. Yurov, I. A. Aleksandrov (I. A. Alexandrov), et al., Hum. Genet.,72, 185 (1986).Google Scholar
 7. 7.
  Yu. B. Yurov, A. G. Yakovlev, I. A. Aleksandrov (I. A. Alexandrov), et al., Cytogenet. Cell Genet.,51, 1114 (1989).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1992

Authors and Affiliations

 • S. G. Vorsanova
 • Yu. B. Yurov
 • G. V. Deryagin
 • I. V. Solov'ev
 • G. A. Bytenskaya

There are no affiliations available

Personalised recommendations