Advertisement

Bulletin of Experimental Biology and Medicine

, Volume 108, Issue 3, pp 1298–1301 | Cite as

Changes in composition of DNA-bound lipids of sarcoma 37 induced by sarcolysin in vivo

 • V. A. Struchkov
 • N. V. Strazhevskaya
Oncology
 • 15 Downloads

Key Words

sarcoma 37 sarcolysin DNA-bound lipids 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature Cited

 1. 1.
  A. V. Alisenko, E. B. Burlakova, and É. A. Pantaz, Biokhimiya,49, 621 (1984).Google Scholar
 2. 2.
  S. D. Belyaev, N. B. Strazhevskaya, I. K. Kolomiitseva, et al., Dokl. Akad. Nauk SSSR,214, No. 5, 1189 (1974).PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  V. S. Dashkevich, A. P. Kuz'menko, N. A. Skobeleva, et al., Dokl. Akad. Nauk SSSR,270, No. 3, 1236 (1983).Google Scholar
 4. 4.
  G. P. Georgiev and V. A. Struchkov, Biofizika,5, No. 6, 745 (1960).PubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Z. I. Krasichkova and N. V. Strazhevskaya, Radiobiologiya,21, No. 2, 172 (1981).Google Scholar
 6. 6.
  S. V. Kuz'mina and N. V. Strazhevskaya, Biofizika,15, No. 6, 1133 (1970).PubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  V. D. Paponov, O. B. Fabrichnaya, and I. A. Kuznetsov, Mol. Biol.,18, No. 6, 1533 (1984).Google Scholar
 8. 8.
  S. V. Razin, O. V. Yarovaya, and G. P. Georgiev, Dokl. Akad. Nauk SSSR,281, No. 1, 220 (1985).PubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  N. V. Strazhevskaya and V. A. Struchkov, Radiobiologiya,17, No. 2, 163 (1977).Google Scholar
 10. 10.
  V. A. Struchkov, Biofizika,7, No. 5, 538 (1962).PubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  V. A. Struchkov, Current Problems in Experimental Tumor Chemotherapy, [in Russian], Vol. 1 Chernogolovka (1980), p. 122.Google Scholar
 12. 12.
  V. A. Struchkov, D. Yu. Blokhin, and N. V. Strazhevskava, Structure and Functions of the Cell Nucleus [in Russian], Chernogolovka (1987), p. 130.Google Scholar
 13. 13.
  F. A. Manzoli, S. Capitani, N. M. Maraldi, et al., Adv. Enzyu. Reg.,17, 175 (1979).Google Scholar
 14. 14.
  N. V. Strazhevskaya, V. A. Struchkov, et al., Stud. Biophys.,53, No. 1, 73 (1975).Google Scholar
 15. 15.
  N. V. Strazhevskaya, Z. I. Krasichkova, and N. L. Kruglova, Stud. Biophys.,76, No. 3 (1979).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1990

Authors and Affiliations

 • V. A. Struchkov
 • N. V. Strazhevskaya

There are no affiliations available

Personalised recommendations