Soviet Physics Journal

, Volume 10, Issue 10, pp 31–38 | Cite as

Propagation of laser radiation in the atmosphere

 • V. E. Zuev
Article
 • 62 Downloads

Keywords

Radiation Atmosphere Laser Radiation 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  V. E. Zuev, Visible and Infrared Transmittance of the Atmosphere [in Russian], Izd. Sov. radio, Moscow, 1966.Google Scholar
 2. 2.
  V. E. Zuev, Izv. VUZ. Fizika [Soviet Physics Journal], no. 3, 138, 1967.Google Scholar
 3. 3.
  V. E. Zuev, I. I. Ippolitov, Yu. S. Makushkin, A. A. Orlov, and V. V. Fomin, DAN SSSR (in press).Google Scholar
 4. 4.
  V. E. Zuev, I. I. Ippolitov, Yu. S. Makushkin, A. A. Orlov, and V. V. Fomin, Optika i spektroskopiya (in press).Google Scholar
 5. 5.
  I. I. Ippolitov and Yu. S. Makushkin, Optika i spektroskopiya (in press).Google Scholar
 6. 6.
  Yu. S. Makushkin, Izv. VUZ. Fizika [Soviet Physics Journal], no. 5, 71, 1966; no. 6, 70, 1966; no. 2, 79, 1967; no. 3, 154, 1967; no. 5, 144, 1967.Google Scholar
 7. 7.
  E. B. Wilson and J. B. Howard, J. Chem. Ph.,4, 260, 1936.Google Scholar
 8. 8.
  M. A. El'yashevich, Tr. GOI, no. 12, 106, 1938.Google Scholar
 9. 9.
  G. Amat and H. H. Nielsen, J. Chem. Ph.,29, 665, 1958; 36, 1859, 1962.Google Scholar
 10. 10.
  B. T. Darling and D. M. Dennison, Phys. Rev.,57, 128, 1940.Google Scholar
 11. 11.
  G. A. Khachkuruzov, Trudy GIPKh,42, 51, 1959.Google Scholar
 12. 12.
  P. W. Anderson, Phys. Rev.,76, 647, 1949.Google Scholar
 13. 13.
  V. E. Zuev, V. V. Pokasov, Yu. A. Pkhalagov, A. V. Sosnin, and S. S. Khmelevtsov, Izvestiya AN SSSR, seriya fiziki atmosfery i okeana (in press).Google Scholar
 14. 14.
  B. A. Antipov, V. E. Zuev, and V. A. Sapozhnikova, Izv. VUZ. Fizika [Soviet Physics Journal], no. 6, 158, 1967.Google Scholar
 15. 15.
  B. A. Antipov, V. E. Zuev, and A. A. Sapozhnikova, Izv. VUZ. Fizika [Soviet Physics Journal], no. 7, 142, 1967.Google Scholar
 16. 16.
  V. E. Zuev, M. V. Kabanov, B. P. Koshelev, S. D. Tvorogov, and S. S. Khmelevtsov, Izv. vuzov SSSR, Fizika, no. 3, 92, 1964.Google Scholar
 17. 17.
  V. E. Zuev, B. P. Koshelev, S. D. Tvorogov, and S. S. Khmelevtsov, Izvestiya AN SSSR, seriya fizika atmosfery i okeana,1, no. 5, 509, 1965.Google Scholar
 18. 18.
  V. E. Zuev, V. P. Lopasov, and V. K. Sonchik, Izvestiya AN SSSR, seriya fiziki atmosfery i okeana,3, no. 1, 16, 1967.Google Scholar
 19. 19.
  V. I. Bukatyi, M. V. Kabanov, B. P. Koshelev, B. A. Savel'ev, B. A. Smirnov, and S. S. Khmelevtsov, Izv. VUZ. Fizika [Soviet Physics Journal], no. 8, 142, 1967.Google Scholar
 20. 20.
  V. E. Zuev, M. V. Kabanov, and B. A. Savel'ev, DAN SSSR (in press).Google Scholar
 21. 21.
  V. E. Zuev, M. V. Kabanov, and B. A. Savel'ev, Izv. AN SSSR, seriya fiziki atmosfery i okeana,3, no. 7, 1967.Google Scholar
 22. 22.
  M. V. Kabanov and B. A. Savel'ev, Izv. AN SSSR, seriya fiziki atmosfery i okeana, no. 6, 658, 1967.Google Scholar
 23. 23.
  M. V. Kabanov and B. A. Savel'ev, Izv. AN SSSR, seriya fiziki atmosfery i okeana (in press).Google Scholar
 24. 24.
  M. V. Kabanov, Izv. VUZ. Fizika [Soviet Physics Journal], no. 5, 19, 1966.Google Scholar
 25. 25.
  M. V. Kabanov, B. A. Savel'ev, and V. Ya. Fadeev, Izv. VUZ. Fizika [Soviet Physics Journal], no. 7, 140, 1967.Google Scholar
 26. 26.
  M. V. Kabanov, Izv. VUZ. Fizika [Soviet Physics Journal], no. 8, 26, 1967.Google Scholar
 27. 27.
  B. A. Savel'ev, Izv. VUZ. Fizika [Soviet Physics Journal] (in press).Google Scholar
 28. 28.
  V. A. Donchenko, M. V. Kabanov, B. A. Savel'ev, and I. V. Samokhvalov, Izv. VUZ. Fizika [Soviet Physics Journal] (in press).Google Scholar
 29. 29.
  M. V. Kabanov, Izv. VUZ. Fizika [Soviet Physics Journal] (in press).Google Scholar

Copyright information

© Consultants Bureau 1971

Authors and Affiliations

 • V. E. Zuev
  • 1
 1. 1.Kuznetsov Siberian Physicotechnical InstituteUSSR

Personalised recommendations