Advertisement

Soviet Physics Journal

, Volume 10, Issue 7, pp 77–77 | Cite as

Radioluminescence of zirconosilicates

 • B. V. Shul'gin
 • F. F. Gavrilov
 • V. K. Parshin
 • V. G. Chukhlantsev
Brief Communications
 • 16 Downloads

References

 1. 1.
  I. D. Ans and I. Löffer, Z. anorg. und allgem. Chem.,191, 1, 1930.Google Scholar
 2. 2.
  Yu. M. Polezhaev, L. Yz. Pivnik, and V. G. Chukhlantsev, Kristallografiya,9, 5, 747, 1961.Google Scholar
 3. 3.
  Yu. M. Polezhaev, V. G. Chukhlantsev, and L. Ya. Pivnik, Izv. vuzov SSSR, Khimiya i khim. tekhnologiya, 9, 167, 1966.Google Scholar
 4. 4.
  Y. M. Polezhaev, Candidate's dissertation, Sverdlovsk, 1965.Google Scholar
 5. 5.
  V. G. Chukhlantsev and Yu. M. Galkin, DAN SSSR,169, 645, 1966.Google Scholar
 6. 6.
  V. G. Chukhlantsev and Y. M. Galkin, Izv. AN SSSR, Neorgan. Materialy, 2, 1706, 1966.Google Scholar
 7. 7.
  Yu. M. Polezhaev and V. G. Chukhlantsev, ZhNKh, 9, 1123, 1964.Google Scholar
 8. 8.
  V. G. Chukhlantsev and Yu. M. Polezhaev, ZhNKh, 9, 1358, 1964.Google Scholar

Copyright information

© Consultants Bureau 1971

Authors and Affiliations

 • B. V. Shul'gin
  • 1
 • F. F. Gavrilov
  • 1
 • V. K. Parshin
  • 1
 • V. G. Chukhlantsev
  • 1
 1. 1.Urals polytechnic InstituteUSSR

Personalised recommendations