Advertisement

Metal Science and Heat Treatment of Metals

, Volume 3, Issue 11–12, pp 509–513 | Cite as

Reports of All-Union Scientific Engineering Conference “Technology and automation of heat treatment of metals” some problems of hardness testing

 • G. I. Pogodin-Alekseyev
Materials

Keywords

Heat Treatment Hardness Testing Scientific Engineer 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  D.A. Kitnadze. (Avtomatizatsiya Kontrolya Tverdosti Zakalennykh Boltov, Vsesoyznaya Nauchno-Tekhnicheskaya Konferentsiya po Tekhnologii i Avtomatizatsii Termicheskoy Obrabotki Metallov). “Automatic Hardness Inspection of Quenched Bolts. All-Union Scientific-Engineering Conference on Technology and Automation of Heat Treatment of Metal”. NTO Mashprom, 1961.Google Scholar
 2. 2.
  G.I. Pogodin-Alekseyev and Ye.G. Domatov. (Mitom), No. 10, 1961.Google Scholar
 3. 3.
  G.I. Pogodin-Alekseyev and Ye.G. Dolmatov. (Kriticheskiy Analizi Metodov Opredeleniya Tverdosti Pri Vdavlivanii, Sb. Trudov Vsesoyuznoy Konferentsii po Tekhnologii i Avtomatizatsii Termicheskoy Obrabotkii). “Critical Analysis of Methods of Testing Hardness by Indentation, Coll. Proc. All-union Conf. on Tech.and Automation of Heat Treatment”. Metallurgizdat, 1961.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1961

Authors and Affiliations

 • G. I. Pogodin-Alekseyev

There are no affiliations available

Personalised recommendations