Advertisement

GeoJournal

, Volume 35, Issue 1, pp 7–10 | Cite as

Chronicle of the Aral Sea and the Sub-Aral region

 • Kes A. S. 
Article

Keywords

Environmental Management 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Chalov, P. I.: Datironie po neravnovesnomu uranu. Frunze 1968.Google Scholar
 2. Grave, M. K.; Pshenin, G. N.: Analyz predakchagilskoy gidrograficheskoy sety i paleogeografii Sredney Asii kak osnova vosstanovlenia paleogeografii regiona v pliotsene. Izvestia AN SSSR, ser. geogr. N3, 34–45 (1985)Google Scholar
 3. Letologo-paleogeograficheskaya karta SSSR. Izdatelstvo glavnogo upravlenia kartografii. Ministerstva geologii SSSR. Moskva 1967.Google Scholar
 4. Maev, E. G.; Meava, S. A.; Nikolaev, S. L.; Paronin, O. B.: Novie dannie po golitsenovoy istorii Aralskogo morya. Paleogeografia Kaspiiskogo i Aralskogo morye v kainozoe. Materialy soveshania MGU, 1982, ch.2, 133–144, Moskva 1983.Google Scholar
 5. Rubanov, I. V.: O prosloe rastitelnykh ostatkov v donnykh osadkakh Aralskogo morya. Doklady AN SSSR tom 264, 1982.Google Scholar
 6. Rubanov, I. V.; Pinkhasov, B. I.: Ishiyazov, D. P.: Litologii neogenovikh sulfatnikh soley Akkaly. Uzbek. geolog. Journal 85–90 (1980)Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1995

Authors and Affiliations

 • Kes A. S. 
  • 1
 1. 1.Institute of GeographyRussian Academy of SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations