GeoJournal

, Volume 35, Issue 1, pp 7–10 | Cite as

Chronicle of the Aral Sea and the Sub-Aral region

 • Kes A. S. 
Article

Keywords

Environmental Management 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Chalov, P. I.: Datironie po neravnovesnomu uranu. Frunze 1968.Google Scholar
 2. Grave, M. K.; Pshenin, G. N.: Analyz predakchagilskoy gidrograficheskoy sety i paleogeografii Sredney Asii kak osnova vosstanovlenia paleogeografii regiona v pliotsene. Izvestia AN SSSR, ser. geogr. N3, 34–45 (1985)Google Scholar
 3. Letologo-paleogeograficheskaya karta SSSR. Izdatelstvo glavnogo upravlenia kartografii. Ministerstva geologii SSSR. Moskva 1967.Google Scholar
 4. Maev, E. G.; Meava, S. A.; Nikolaev, S. L.; Paronin, O. B.: Novie dannie po golitsenovoy istorii Aralskogo morya. Paleogeografia Kaspiiskogo i Aralskogo morye v kainozoe. Materialy soveshania MGU, 1982, ch.2, 133–144, Moskva 1983.Google Scholar
 5. Rubanov, I. V.: O prosloe rastitelnykh ostatkov v donnykh osadkakh Aralskogo morya. Doklady AN SSSR tom 264, 1982.Google Scholar
 6. Rubanov, I. V.; Pinkhasov, B. I.: Ishiyazov, D. P.: Litologii neogenovikh sulfatnikh soley Akkaly. Uzbek. geolog. Journal 85–90 (1980)Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1995

Authors and Affiliations

 • Kes A. S. 
  • 1
 1. 1.Institute of GeographyRussian Academy of SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations