Two-layer protective coatings on graphite

 • V. I. Arkhipkin
 • V. I. Kostikov
 • Yu. V. Gaukhman
 • E. A. Rubinchik
Sintered Materials and Components

Keywords

Graphite Protective Coating 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  V. P. Elyutin, V. I. Kostikov, and M. A. Maurakh, Izv. Vysshikh Uchebn. Zavedenii, Chernaya Met., No. 11 (1964).Google Scholar
 2. 2.
  L. S. Birks, X-Ray Electron Probe Microanalysis [in Russian], Izd-vo Metallurgiya, Moscow (1966).Google Scholar
 3. 3.
  W. Scith, Diffusion in Metals [Russian translation], Moscow (1958).Google Scholar
 4. 4.
  W. Espe, Materials of High-Vacuum Technology [Russian translation], Moscow (1962).Google Scholar
 5. 5.
  M. L. Baskin, V. I. Tret'yakov, and I. N. Chaporova, Fiz. Metal. i Metalloved.,14, No. 3, 422 (1962)Google Scholar
 6. 6.
  S. Dushman, D. Denissen, and N. B. Reynolds, Phys. Rev., 29, 903 (1927).Google Scholar

Copyright information

© Consultants Bureau 1970

Authors and Affiliations

 • V. I. Arkhipkin
  • 1
 • V. I. Kostikov
  • 1
 • Yu. V. Gaukhman
  • 1
 • E. A. Rubinchik
  • 1
 1. 1.Moscow Institute of Steel and AlloysUSSR

Personalised recommendations