Pharmaceutical Chemistry Journal

, Volume 13, Issue 9, pp 902–906 | Cite as

Investigations in the pyrrolo[3,2-d] pyrimidine series

Communication III
 • V. N. Sokolova
 • G. A. Modnikova
 • K. Yu. Novitskii
 • A. I. Kravchenko
 • V. A. Chernov
 • L. I. Shcherbakova
 • G. N. Pershin
Search for New Drugs
 • 12 Downloads

Keywords

Organic Chemistry Pyrimidine Pyrimidine Series 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  V. N. Sokolova, G. A. Modnikova, and O. Yu. Magidson, Khim. Farm. Zh., No. 3, 19–24 (1973).Google Scholar
 2. 2.
  V. N. Sokolova, G. A. Modnikova, K. Yu. Novitskii, et al., Khim. Farm. Zh., No. 1, 14–17 (1974).Google Scholar
 3. 3.
  G. N. Pershin, L. I. Shcherbakova, T. N. Zykova, et al., Farmakol. Toksikol., No. 4, 466–471 (1972).Google Scholar
 4. 4.
  F. L. Rose, J. Chem. Soc., 4116–4126 (1954).Google Scholar
 5. 5.
  J. A. Hendry and F. J. Homer, J. Chem. Soc., 328–333 (1952).Google Scholar
 6. 6.
  A. S. 336982 (USSR); Otkrytiya, Isobret., Prom. Obraztsy, Tovarnye Znaki, No. 34, 196 (1972).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1980

Authors and Affiliations

 • V. N. Sokolova
  • 1
 • G. A. Modnikova
  • 1
 • K. Yu. Novitskii
  • 1
 • A. I. Kravchenko
  • 1
 • V. A. Chernov
  • 1
 • L. I. Shcherbakova
  • 1
 • G. N. Pershin
  • 1
 1. 1.S. Ordzhonikidze All-Union Pharmaceutical Chemistry Research InstituteMoscow

Personalised recommendations