Pharmaceutical Chemistry Journal

, Volume 25, Issue 5, pp 318–320 | Cite as

Synthesis and neutrotropic activity of diarylphosphoryl-acetylhydrazones

 • I. I. Semina
 • L. P. Syrneva
 • R. I. Tarasova
 • I. V. Zaikonnikova
 • V. V. Moskva
 • I. G. Martynova
 • V. V. Zelentsov
Search for New Drugs

Keywords

Organic Chemistry 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  I. V. Zaikonnikova, A. V. Val'dman, M. M. Kozlovskaya, and G. F. Rzhevskaya, Farmakol. i Toksikol.,43, No. 4, 334–338 (1980).Google Scholar
 2. 2.
  V. é. Kolla and I. S. Berdinskii, Pharmacology and Chemistry of Hydrazine Derivatives [in Russian], Ioshkar-Ola (1976).Google Scholar
 3. 3.
  L. N. Strelets, A. N. Krasovskii, V. A. Grin', et al., Khim.-farm. Zh.,113, No. 8, 946–951 (1984).Google Scholar
 4. 4.
  R. I. Tarasova, G. F. Rzhevskaya, A. B. Remizov, et al., Deponir. Nauch. Raboty, No. 12, 162 (1984).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1992

Authors and Affiliations

 • I. I. Semina
  • 1
  • 2
 • L. P. Syrneva
  • 1
  • 2
 • R. I. Tarasova
  • 1
  • 2
 • I. V. Zaikonnikova
  • 1
  • 2
 • V. V. Moskva
  • 1
  • 2
 • I. G. Martynova
  • 1
  • 2
 • V. V. Zelentsov
  • 1
  • 2
 1. 1.Kazan Institute of Chemical EngineeringUSSR
 2. 2.Kazan Medical InstituteUSSR

Personalised recommendations