Pharmaceutical Chemistry Journal

, Volume 15, Issue 1, pp 36–39 | Cite as

Synthesis and cytotoxic properties of 1,4-disubstituted 2-chloro-α-isocarbolines

 • V. V. Kononova
 • A. A. Semenov
 • E. G. Kirdei
 • A. P. Fedoseev
 • A. G. Bulavintsev
 • V. I. Nechaev
Article
 • 21 Downloads

Keywords

Organic Chemistry Cytotoxic Property 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  V. V. Kononova, A. L. Vereshchagin, V. M. Polyachenko, et al., Khim.-Farm. Zh., No. 12, 30–33 (1978).Google Scholar
 2. 2.
  N. N. Pogodaeva, V. V. Kononova, and A. A. Semenov, Khim. Geterotsikl. Soed., No. 8, 1974–1077 (1979).Google Scholar
 3. 3.
  K. I. Kuchkova, E. P. Styngach, et al., Khim. Geterotsikl. Soed., No. 3, 386–391 (1976).Google Scholar
 4. 4.
  Y. Oikawa, H. Hirasawa, and O. Yonemtsu, Tetrahedron Lett., No. 20, 1759–1762 (1978).Google Scholar
 5. 5.
  Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie [Russian translation], 4th edn., Moscow (1963), pp. 491–492.Google Scholar
 6. 6.
  V. V. Konovova and A. A. Semenov, Izv. Sib. Otd. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., No. 3, 147–150 (1979).Google Scholar
 7. 7.
  D. G. Crosby, J. B. Boyd, and H. E. Johnson, J. Org. Chem.,25, 1826–1827 (1960).Google Scholar
 8. 8.
  L. P. Ivanitskaya and L. V. Makukho, Antibiotiki, No. 11, 989–991 (1969).Google Scholar
 9. 9.
  A. S. Spirin, Biokhimiya,23, 656 (1958).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1981

Authors and Affiliations

 • V. V. Kononova
  • 1
  • 2
 • A. A. Semenov
  • 1
  • 2
 • E. G. Kirdei
  • 1
  • 2
 • A. P. Fedoseev
  • 1
  • 2
 • A. G. Bulavintsev
  • 1
  • 2
 • V. I. Nechaev
  • 1
  • 2
 1. 1.Institute of Organic Chemistry, Siberian BranchAcademy of Sciences of the USSRIrkutsk
 2. 2.Irkutsk Institute of MedicineUSSR

Personalised recommendations