Pharmaceutical Chemistry Journal

, Volume 15, Issue 6, pp 396–399 | Cite as

Synthesis and biological activity of acyl derivatives of 4-amino-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one

 • V. G. Voronon
 • Z. I. Shramova
 • V. A. Aleshina
 • A. S. Zaks
 • E. L. Pidemskii
 • A. F. Goleneva
Article
 • 10 Downloads

Keywords

Organic Chemistry Biological Activity Acyl Derivative 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  German Patent 915569 (1965).Google Scholar
 2. 2.
  B. Zorn and F. Schmidt, Pharmazie, 12, 396–401 (1958).Google Scholar
 3. 3.
  L. P. Kulev and G. M. Stepnova, Izv. Akad. Tomsk Polytech. Inst., 92, 56–59 (1960).Google Scholar
 4. 4.
  G. Mazzone, Chem. Abstr.,59, 6381c (1963).Google Scholar
 5. 5.
  J. Klosa, J. Prakt. Chem.,19, 45–55 (1964).Google Scholar
 6. 6.
  L. Schlager, Arch. Pharm (Weinheim),296, 217–226 (1963).Google Scholar
 7. 7.
  German Patent 1200309 (1965).Google Scholar
 8. 8.
  G. M. Stepnova and E. V. Schmidt, Zh. Vses. Khim. O-va.,10, No. 3, 358–359 (1965).Google Scholar
 9. 9.
  L. A. Shabrova and G. M. Stepnova, Khim. Geterotsikl. Soedin., No. 1, 135–137 (1967).Google Scholar
 10. 10.
  German Patent 1295561 (1970).Google Scholar
 11. 11.
  German Patent 1295562 (1970).Google Scholar
 12. 12.
  German Patent 1620490 (1972).Google Scholar
 13. 13.
  V. G. Voronin, Z. I. Shramova, V. A. Aleshina, et al., Inventor's Certificate 589746 (USSR). Otkrytiya, Izobret., Prom. Obraztsy, Tovarnye Znaki, No. 8, 236 (1979).Google Scholar
 14. 14.
  A. I. Ermakov, V. G. Voronin, A. P. Pleshkova, et al., Khim. Geterotsikl. Soedin., No. 6, 818–822 (1978).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1982

Authors and Affiliations

 • V. G. Voronon
  • 1
  • 2
 • Z. I. Shramova
  • 1
  • 2
 • V. A. Aleshina
  • 1
  • 2
 • A. S. Zaks
  • 1
  • 2
 • E. L. Pidemskii
  • 1
  • 2
 • A. F. Goleneva
  • 1
  • 2
 1. 1.Perm Branch of the S. Ordzonikidze All-Union Pharmaceutical Chemistry Research InstituteMoscow Region
 2. 2.Perm Medical InstituteUSSR

Personalised recommendations